Home Poker Liga de Poker Online Clasificaciones

Consejos de Apuestas - Casinos y Poker ¡Los Mejores Bonos Gratis!

CLASIFICACION MENSUAL POR PUNTOS

ENERO 2010
Nombre Usuario Total Puntos 03/01/2010 10/01/2010 17/01/2010 24/01/2010 31/01/2010
Erbtiko 242 16 26x5=130 33 21x3=63 -
zgietybambus 133 - - 28 35x3=105 -
Pedroabm 103 - 11x5=55 - - 48
zorik 64 31 - - - 33
stuttgart 54 36 - - - 18
PACOBAD 53 - 6x5=30 - - 23
fran_mora 51 51 - - - -
ssalvador 48 - - 48 - -
Chus82 48 - - - 16x3=48 -
10º juandcl 33 - - - 11x3=33 -
11º sapiwein 28 - - - - 28
12º jks 26 26 - - - -
13º barrio 23 - - 23 - -
14º crashito 22 04 - 18 - -
15º educdt 21 21 - - - -
16º Cipisor 18 - - - 6x3=18 -
17º dumbovski 14 - - 04 - 10
18º Pokemon 13 13 - - - -
19º Parala 13 - - 13 - -
20º yari7 13 - - - - 13
21º 53R6 10 10 - - - -
22º UnDeRCoST 10 - - 10 - -
23º paucazorla 07 07 - - - -
24º Diego 07 - - 07 - -
25º kkatalinn 07 - - - - 07
26º Gato 05 - 1x5=05 - - -
27º Mayte7 04 - - - - 04
28º unknownk 03 - - - 1x3=3 -
29º alefb86 01 01 - - - -
30º prophetbet 01 - - 01 - -
31º jiji 01 - - - - 01
32º kubakoreos - - - - - -
33º Techeante - - - - - -
34º aurorica - - - - - -
35º bac90 - - - - - -
36º Matsuki - - - - - -
37º Jacocillo - - - - - -
38º chikone - - - - - -
39º ulimoi - - - - - -
40º fer - - - - - -
41º ivanTFE - - - - - -
42º NORIA10 - - - - - -
43º Chente - - - - - -
44º olivierras - - - - - -
45º f_sunset - - - - - -
46º Nucusur - - - - - -
47º canaricity - - - - - -
48º zartrix - - - - - -
49º aguproccer - - - - - -
50º dawidek1989 - - - - - -
51º sacha - - - - - -
52º Csocso1986 - - - - - -
53º D1g1Tal - - - - - -
54º besch - - - - - -
55º Ylenia - - - - - -
56º jorgetr904 - - - - - -
57º pepe - - - - - -
58º gabicito - - - - - -
59º yosedking - - - - - -
60º elreque - - - - - -
61º son - - - - - -
62º Soenn - - - - - -
63º Ecatena - - - - - -
64º Pabloncho - - - - - -
65º ayokato39 - - - - - -
66º javierss35 - - - - - -
67º Jotape - - - - - -
68º DirkPedro - - - - - -
FEBRERO 2010
Nombre Usuario Total Puntos 07/02/2010 14/02/2010 21/02/2010 10/03/2010
crashito 96 1x2=2 01 31x3=93 -
Erbtiko 93 6x2=12 45 - 36
zorik 72 36x2=72 - - -
PACOBAD 57 16x2=32 25 - -
elreque 55 21x2=42 - - 13
alefb86 51 - - - 51
zgietybambus 48 - - 16x3=48 -
yari7 46 - 20 - 26
Pedroabm 33 - 15 6x3=18 -
10º unknownk 33 - - 11x3=33 -
11º manumorta 31 - - - 31
12º javierss35 30 - 30 - -
13º dumbovski 25 - 04 - 21
14º Cipisor 22 11x2=22 - - -
15º Pokemon 20 - 10 - 10
16º prophetbet 16 - - - 16
17º Matsuki 07 - 07 - -
18º pepe 07 - - - 07
19º chemita108 04 - - - 04
20º juandcl 03 - - 1x3=3 -
21º Gato 01 - - - 01
22º stuttgart - - - - -
23º fran_mora - - - - -
24º ssalvador - - - - -
25º Chus82 - - - - -
26º sapiwein - - - - -
27º jks - - - - -
28º barrio - - - - -
29º educdt - - - - -
30º Parala - - - - -
31º 53R6 - - - - -
32º UnDeRCoST - - - - -
33º paucazorla - - - - -
34º Diego - - - - -
35º kkatalinn - - - - -
36º Mayte7 - - - - -
37º jiji - - - - -
38º kubakoreos - - - - -
39º Techeante - - - - -
40º aurorica - - - - -
41º bac90 - - - - -
42º Jacocillo - - - - -
43º chikone - - - - -
44º ulimoi - - - - -
45º fer - - - - -
46º ivanTFE - - - - -
47º NORIA10 - - - - -
48º Chente - - - - -
49º olivierras - - - - -
50º f_sunset - - - - -
51º Nucusur - - - - -
52º canaricity - - - - -
53º zartrix - - - - -
54º aguproccer - - - - -
55º dawidek1989 - - - - -
56º sacha - - - - -
57º Csocso1986 - - - - -
58º D1g1Tal - - - - -
59º besch - - - - -
60º Ylenia - - - - -
61º jorgetr904 - - - - -
62º gabicito - - - - -
63º yosedking - - - - -
64º son - - - - -
65º Soenn - - - - -
66º Ecatena - - - - -
67º Pabloncho - - - - -
68º ayokato39 - - - - -
69º Jotape - - - - -
70º DirkPedro - - - - -
71º Jeremias - - - - -
MARZO 2010
Nombre Usuario Total Puntos 07/03/2010 14/03/2010 21/03/2010 28/03/2010
crashito 261 36x5=180 27 27x2=54 -
stuttgart 142 16x5=80 - 7x2=14 48
juandcl 106 21x5=105 - - 01
bibike65 84 - - 42x2=84 -
Palomo44 55 11x5=55 - - -
PACOBAD 46 6x5=30 04 1x2=02 10
pepe 44 - - 22x2=44 -
yari7 42 - 42 - -
elreque 34 - - 17x2=34 -
10º dumbovski 33 - - - 33
11º Jeremias 28 - - - 28
12º Erbtiko 25 - 01 12x2=24 -
13º manumorta 25 - 07 - 18
14º tueba 23 - - - 23
15º unknownk 22 - 22 - -
16º Pokemon 18 1x5=5 - - 13
17º Diego 17 - 17 - -
18º son 12 - 12 - -
19º jiji 08 - - 4x2=08 -
20º Pedroabm 07 - - - 07
21º Mayte7 04 - - - 04
22º zorik - - - - -
23º zgietybambus - - - - -
24º javierss35 - - - - -
25º Cipisor - - - - -
26º Matsuki - - - - -
27º fran_mora - - - - -
28º ssalvador - - - - -
29º Chus82 - - - - -
30º sapiwein - - - - -
31º jks - - - - -
32º barrio - - - - -
33º educdt - - - - -
34º Parala - - - - -
35º 53R6 - - - - -
36º UnDeRCoST - - - - -
37º paucazorla - - - - -
38º kkatalinn - - - - -
39º Gato - - - - -
40º alefb86 - - - - -
41º prophetbet - - - - -
42º kubakoreos - - - - -
43º Techeante - - - - -
44º aurorica - - - - -
45º bac90 - - - - -
46º Jacocillo - - - - -
47º chikone - - - - -
48º ulimoi - - - - -
49º fer - - - - -
50º ivanTFE - - - - -
51º NORIA10 - - - - -
52º Chente - - - - -
53º olivierras - - - - -
54º f_sunset - - - - -
55º Nucusur - - - - -
56º canaricity - - - - -
57º zartrix - - - - -
58º aguproccer - - - - -
59º dawidek1989 - - - - -
60º sacha - - - - -
61º Csocso1986 - - - - -
62º D1g1Tal - - - - -
63º besch - - - - -
64º Ylenia - - - - -
65º jorgetr904 - - - - -
66º gabicito - - - - -
67º yosedking - - - - -
68º Soenn - - - - -
69º Ecatena - - - - -
70º Pabloncho - - - - -
71º ayokato39 - - - - -
72º Jotape - - - - -
73º DirkPedro - - - - -
74º chemita108 - - - - -
75º Gaqdark - - - - -
76º tololo - - - - -
77º dreamyangel - - - - -
78º gemic - - - - -
79º facundopk - - - - -
ABRIL 2010
Nombre Usuario Total Puntos 04/04/2010 18/04/2010 21/04/2010 25/04/2010
tueba 207 51x2=102 21x5=105 - -
gino6600 180 - 36x5=180 - -
crashito 132 26x2=52 16x5=80 - -
Cipisor 72 36x2=72 - - -
juandcl 67 31x2=62 1x5=05 - -
secrete 55 - 11x5=55 - -
Pedroabm 52 21x2=42 - - 10
stuttgart 45 - - - 45
Erbtiko 38 4x2=8 - - 30
10º PACOBAD 34 - 6x5=30 - 04
11º yari7 32 16x2=32 - - -
12º unknownk 27 13x2=26 - - 01
13º D1g1Tal 25 - - - 25
14º jiji 20 10x2=20 - - -
15º barrio 20 - - - 20
16º kleber 17 1x2=2 - - 15
17º zgietybambus 14 7x2=14 - - -
18º ssalvador 07 - - - 07
19º bibike65 - - - - -
20º Palomo44 - - - - -
21º pepe - - - - -
22º elreque - - - - -
23º dumbovski - - - - -
24º Jeremias - - - - -
25º manumorta - - - - -
26º Pokemon - - - - -
27º Diego - - - - -
28º son - - - - -
29º Mayte7 - - - - -
30º zorik - - - - -
31º javierss35 - - - - -
32º Matsuki - - - - -
33º fran_mora - - - - -
34º Chus82 - - - - -
35º sapiwein - - - - -
36º jks - - - - -
37º educdt - - - - -
38º Parala - - - - -
39º 53R6 - - - - -
40º UnDeRCoST - - - - -
41º paucazorla - - - - -
42º kkatalinn - - - - -
43º Gato - - - - -
44º alefb86 - - - - -
45º prophetbet - - - - -
46º kubakoreos - - - - -
47º Techeante - - - - -
48º aurorica - - - - -
49º bac90 - - - - -
50º Jacocillo - - - - -
51º chikone - - - - -
52º ulimoi - - - - -
53º fer - - - - -
54º ivanTFE - - - - -
55º NORIA10 - - - - -
56º Chente - - - - -
57º olivierras - - - - -
58º f_sunset - - - - -
59º Nucusur - - - - -
60º canaricity - - - - -
61º zartrix - - - - -
62º aguproccer - - - - -
63º dawidek1989 - - - - -
64º sacha - - - - -
65º Csocso1986 - - - - -
66º besch - - - - -
67º Ylenia - - - - -
68º jorgetr904 - - - - -
69º gabicito - - - - -
70º yosedking - - - - -
71º Soenn - - - - -
72º Ecatena - - - - -
73º Pabloncho - - - - -
74º ayokato39 - - - - -
75º Jotape - - - - -
76º DirkPedro - - - - -
77º chemita108 - - - - -
78º Gaqdark - - - - -
79º tololo - - - - -
80º dreamyangel - - - - -
81º gemic - - - - -
82º facundopk - - - - -
83º MegTuning - - - - -
84º gus - - - - -
85º ruepaix - - - - -
86º mawyto - - - - -
87º macrob - - - - -
88º chouchou75 - - - - -
89º emorenop89 - - - - -
90º vitrohugo - - - - -
91º fifa59 - - - - -
MAYO 2010
Nombre Usuario Total Puntos 02/05/2010 16/05/2010 23/05/2010 30/05/2010
zgietybambus 144 - 48x3=144 - -
PACOBAD 124 36x3=108 - 16 -
stuttgart 113 1x3=03 28x3=84 26 -
Pedroabm 99 - 33x3=99 - -
Cipisor 69 - 23x3=69 - -
fifa59 63 21x3=63 - - -
aerolineas 54 - 18x3=54 - -
secrete 52 16x3=48 - 04 -
manumorta 51 - - 51 -
10º juandcl 42 - 7x3=21 21 -
11º chemita108 39 - 13x3=39 - -
12º Erbtiko 36 - - 36 -
13º gus 33 11x3=33 - - -
14º tueba 31 - - 31 -
15º ruepaix 30 - 10x3=30 - -
16º elreque 18 6x3=18 - - -
17º dumbovski 13 - - 13 -
18º barrio 12 - 4x3=12 - -
19º ivanTFE 10 - - 10 -
20º gemic 07 - - 07 -
21º unknownk 03 - 1x3=3 - -
22º kubakoreos 01 - - 01 -
23º gino6600 - - - - -
24º crashito - - - - -
25º yari7 - - - - -
26º D1g1Tal - - - - -
27º jiji - - - - -
28º kleber - - - - -
29º ssalvador - - - - -
30º bibike65 - - - - -
31º Palomo44 - - - - -
32º pepe - - - - -
33º Jeremias - - - - -
34º Pokemon - - - - -
35º Diego - - - - -
36º son - - - - -
37º Mayte7 - - - - -
38º zorik - - - - -
39º javierss35 - - - - -
40º Matsuki - - - - -
41º fran_mora - - - - -
42º Chus82 - - - - -
43º sapiwein - - - - -
44º jks - - - - -
45º educdt - - - - -
46º Parala - - - - -
47º 53R6 - - - - -
48º UnDeRCoST - - - - -
49º paucazorla - - - - -
50º kkatalinn - - - - -
51º Gato - - - - -
52º alefb86 - - - - -
53º prophetbet - - - - -
54º Techeante - - - - -
55º aurorica - - - - -
56º bac90 - - - - -
57º Jacocillo - - - - -
58º chikone - - - - -
59º ulimoi - - - - -
60º fer - - - - -
61º NORIA10 - - - - -
62º Chente - - - - -
63º olivierras - - - - -
64º f_sunset - - - - -
65º Nucusur - - - - -
66º canaricity - - - - -
67º zartrix - - - - -
68º aguproccer - - - - -
69º dawidek1989 - - - - -
70º sacha - - - - -
71º Csocso1986 - - - - -
72º besch - - - - -
73º Ylenia - - - - -
74º jorgetr904 - - - - -
75º gabicito - - - - -
76º yosedking - - - - -
77º Soenn - - - - -
78º Ecatena - - - - -
79º Pabloncho - - - - -
80º ayokato39 - - - - -
81º Jotape - - - - -
82º DirkPedro - - - - -
83º Gaqdark - - - - -
84º tololo - - - - -
85º dreamyangel - - - - -
86º facundopk - - - - -
87º MegTuning - - - - -
88º mawyto - - - - -
89º macrob - - - - -
90º chouchou75 - - - - -
91º emorenop89 - - - - -
92º vitrohugo - - - - -
JUNIO 2010
Nombre Usuario Total Puntos 06/06/2010 13/06/2010 27/06/2010
yari7 51 51 - -
son 36 36 - -
Cipisor 31 31 - -
gus 26 26 - -
dawidek1989 21 21 - -
zgietybambus 16 16 - -
Pedroabm 13 13 - -
unknownk 10 10 - -
PACOBAD 07 07 - -
10º Erbtiko 04 04 - -
11º elreque 01 01 - -
12º stuttgart - - - -
13º fifa59 - - - -
14º aerolineas - - - -
15º secrete - - - -
16º manumorta - - - -
17º juandcl - - - -
18º chemita108 - - - -
19º tueba - - - -
20º ruepaix - - - -
21º dumbovski - - - -
22º barrio - - - -
23º ivanTFE - - - -
24º gemic - - - -
25º kubakoreos - - - -
26º gino6600 - - - -
27º crashito - - - -
28º D1g1Tal - - - -
29º jiji - - - -
30º kleber - - - -
31º ssalvador - - - -
32º bibike65 - - - -
33º Palomo44 - - - -
34º pepe - - - -
35º Jeremias - - - -
36º Pokemon - - - -
37º Diego - - - -
38º Mayte7 - - - -
39º zorik - - - -
40º javierss35 - - - -
41º Matsuki - - - -
42º fran_mora - - - -
43º Chus82 - - - -
44º sapiwein - - - -
45º jks - - - -
46º educdt - - - -
47º Parala - - - -
48º 53R6 - - - -
49º UnDeRCoST - - - -
50º paucazorla - - - -
51º kkatalinn - - - -
52º Gato - - - -
53º alefb86 - - - -
54º prophetbet - - - -
55º Techeante - - - -
56º aurorica - - - -
57º bac90 - - - -
58º Jacocillo - - - -
59º chikone - - - -
60º ulimoi - - - -
61º fer - - - -
62º NORIA10 - - - -
63º Chente - - - -
64º olivierras - - - -
65º f_sunset - - - -
66º Nucusur - - - -
67º canaricity - - - -
68º zartrix - - - -
69º aguproccer - - - -
70º sacha - - - -
71º Csocso1986 - - - -
72º besch - - - -
73º Ylenia - - - -
74º jorgetr904 - - - -
75º gabicito - - - -
76º yosedking - - - -
77º Soenn - - - -
78º Ecatena - - - -
79º Pabloncho - - - -
80º ayokato39 - - - -
81º Jotape - - - -
82º DirkPedro - - - -
83º Gaqdark - - - -
84º tololo - - - -
85º dreamyangel - - - -
86º facundopk - - - -
87º MegTuning - - - -
88º mawyto - - - -
89º macrob - - - -
90º chouchou75 - - - -
91º emorenop89 - - - -
92º vitrohugo - - - -
93º oscarardila - - - -
 

CASAS DE APUESTAS

Sportium

Apuestas Gratis Bonus Sportium hasta 200€ Gratis +200€ Gratis

+INFO SPORTIUM

Bwin

100% Bonus Bwin hasta 50€ Gratis +50€ Gratis

+INFO BWIN

Bet365

100% Bonus Bet365 hasta 100€ Gratis +100€ Gratis

+INFO BET365

William Hill

100% Bonus William Hill hasta 100€ +100€ Gratis

+INFO WILLIAM HILL

PAF

100% Bonus Paf hasta 15€ Gratis +15€ Gratis

+INFO PAF

Betfair

50 euros gratis

Apuestas Gratis Bonus Betfair hasta 50€ Gratis +50€ Gratis

+INFO BETFAIR

SALAS DE POKER

Bonus
Poker770

Poker770 es

10€ Bonus Poker770 Gratis Sin Deposito 10€ Gratis Sin Deposito
200% Bonus Poker770 hasta 1000€ Gratis +1000€ Gratis
200% Bonus Poker770 hasta 1000€ Gratis, con el código de bono consejos Código: consejos
Mínimo Depósito de 10€Min. Dep: 10€

Descarga Ahora

+INFO POKER770

888 Poker

888POKER

8€ Gratis Bonus 888 Poker Sin Deposito Requerido +8€ Gratis
Sin Deposito Requerido Min. Dep.: NO
100% Bonus 888 Poker hasta 400€ Gratis +400€ Gratis
Mínimo Depósito de 10€ Min. Dep.: 10€

PartyPoker

100% Bonus PartyPoker hasta 500€ Gratis +500€ Gratis
100% Bonus PartyPoker hasta 500€ Gratis, con el código de bono consejos Código: consejos
Mínimo Depósito de 10€ Min. Dep.: 10€

+INFO PARTYPOKER

VivePoker

vivelaSuerte vivePoker bono poker online
vivelaSuerte vivePoker poker online freeroll
vivelaSuerte vivePoker torneo poker online

200% Bonus VivePoker hasta 1000€ Gratis +1000€ Gratis
200% Bonus VivePoker hasta 1000€ Gratis Código:
Mínimo Depósito de 10€ Min. Dep.: 10€

+INFO VIVEPOKER

Bwin Poker

100% Bonus Bwin Poker hasta 500€ Gratis +500€ Gratis
Mínimo Depósito de 10€ Min. Dep.: 10€


+INFO BWIN POKER

Paf Poker

200% Bonus Paf Poker hasta 1000€ Gratis, con el código de bono WELCOME1000 +1000€ Gratis
200% Bonus Paf Poker hasta 1000€ Gratis, con el código de bono WELCOME1000 Código: WELCOME1000
Mínimo Depósito de 5€ Min. Dep.: 5€

Descarga Directa

+INFO PAF POKER

William Hill

100% Bonus William Hill Poker hasta 450€ Gratis +450€ Gratis
No Mínimo Depósito Min. Dep.: NO

Descarga Directa

+INFO WILLIAM HILL POKER

PokerStars

100% Bonus PokerStars hasta 600$ Gratis +600$ Gratis
100% Bonus PokerStars hasta 600$ Gratis, con el código de bono STARS600 Código: STARS600
Mínimo Depósito de 10$ Min. Dep.: 10$

Descarga Directa

+INFO POKERSTARS


234x90

LA PRENSA DEPORTIVA

Nuestros Amigos: